Sky background and stars at night Milkyway

Allmänna villkor

Accesit Koncernen

(Version 2022.08 - gäller från och med den 1 augusti 2022) 

1. ALLMÄNT

1.1. Dessa allmänna villkor gäller då Accesit Norden AB, 556414-3914 samt Accesit Consulting AB, 559169-9219 och övriga existerande samt tillkommande bolag inom koncernen,  ”Leverantören”), tillhandahåller tjänster, service, system, säljer eller hyr ut produkter, förbrukningsmaterial, reservdelar eller på annat sätt står i en avtalsrelation med en kund (”Kunden”). Närmare innehåll och omfattning är specificerad i avtalet mellan Kunden och Leverantören (”Avtalet”). Tjänsternas närmare innehåll framgår av Avtalet och därtill bilagda tjänstebeskrivningar.

1.2. Förhållandet mellan Leverantören och Kunden regleras i förekommande fall, förutom av Avtalet och dessa allmänna villkor för koncernen, även av andra allmänna villkor och serviceavtal specifika för de tjänster och produkter som tillhandahålls av Leverantören. För det fall motstridigheter i de olika avtalshandlingarna förekommer, gäller de sinsemellan i nedan angiven ordning. Specifika regleringar i lägre stående villkor fyller ut generella regleringar i högre stående villkor: i) Avtalet; ii) Allmänna villkor för koncernen; och iii) Allmänna villkor för service samt support.

 

2. NÄRMARE AVGRÄNSNING OCH SERVICEAVTAL

2.1. Avtalet som tecknats mellan Leverantören och Kunden omfattar endast de tjänster, produkter, system, komponenter, mjukvara och hårdvara m.m. som uttryckligen framgår av Avtalet (nedan ”Tjänster” och/eller ”Produkter”).

2.2. Avtalet och angivna priser inkluderar inte installation eller driftsättning om inte detta uttryckligen framgår av Avtalet. För driftsättning och installation äger Leverantören rätt till ersättning enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista.

2.3. Avtalet och angivet pris inkluderar inte service om inte detta uttryckligen framgår av Avtalet. Ett serviceavtal/supportavtal (”Supportavtal”) tillkommer per automatik vid Kundens tecknande av telefonitjänster med Leverantören. Avtalet och gäller som kortast under den period som Avtalet gäller. Pris och villkor för service framgår av Avtalet eller Supportavtalet med tillhörande allmänna villkor för service. Serviceavtalet är ett från Avtalet självständigt avtal. Till förtydligande anges att avslutande av Avtalet inte medför att Serviceavtalet slutar att gälla. Serviceavtal kan även tillkomma från tredjepartsleverantörer, vilka kostnader debiteras Kunden.

2.4. Leverantören äger alltid rätt att anlita underleverantörer för utförande av sina åtaganden.

 

3. HYRA/EXTERN FINANSIERING AV PRODUKTER

3.1. I förekommande fall kan Kunden använda sig av Leverantören anvisat kreditbolag eller säljfinansieringsföretag (”Finansieringsföretag”) för att finansiera köp/hyra av Produkter/Tjänster. Under sådana förhållanden förvärvar Finansieringsföretaget vad som omfattas av Avtalet med Leverantören och hyr ut de till Kunden.

3.2. När Finansieringsföretag används ingår Kunden hyresavtal med Finansieringsföretaget på de villkor som anges i sådant avtal och Finansieringsföretagets allmänna villkor (”Finansieringsavtal”). När Produkter/Tjänster finansieras på angivet sätt regleras Kundens förhållande med Finansieringsföretaget av Finansieringsavtalet.

3.3. Finansieringsavtalet avser endast Kundens köp/hyra av Produkterna/Tjänsterna, om annat ej uttryckligen framgår av Avtalet, och påverkar inte Leverantörens rätt till ersättning för driftsättning och installation. På motsvarande sätt gäller mellan Kunden och Leverantören tecknat Serviceavtal fristående från Finansieringsavtalet om inte Finansieringsavtalet uttryckligen innefattar Serviceavtalet. Ett upphörande av Finansieringsavtalet, oaktat orsaken därtill, påverkar således inte Serviceavtalets giltighet, som löper enligt villkoren däri.

 

4. SÄRSKILT OM PRODUKTER

4.1. Tjänsten kan innefatta att Kunden får tillgång till Produkter från Leverantören. I förekommande fall kan Kunden också hyra Produkter från Leverantören eller Finansieringsföretag. Under sådana förhållanden gäller att vid avtalstidens slut ska Produkter utan dröjsmål återlämnas till Leverantören. Underlåter Kunden detta trots anmaning därom har Leverantören rätt till ersättning för den tid som dröjsmålet består, samt rätt till ersättning för alla kostnader och den skada som dröjsmålet orsakar Leverantören. Leverantören har alltid rätt till ersättning för kostnader för återhämtande samt för rekonditionering av Produkter.

4.2. Om Kunden köper Produkter från Leverantören anges till förtydligande att sådana Produkter tillhör Leverantören till dess de är fullt och slutligt betalda. Kunden får inte infoga Produkter i annan fast eller lös egendom, uppgradera eller annars ändra Produkterna, pantsätta, överlåta, sälja, eller på annat sätt disponera över Produkterna, innan de är fullt och slutligt betalda och övergått i Kundens ägo. Om utmätning görs hos Kunden eller om Kunden försätts i konkurs innan ägandet övergått till Kunden åligger det Kunden att omedelbart underrätta Leverantören därom samt att med uppvisande av Avtalet och dessa allmänna villkor för utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om Leverantörens äganderätt.

4.3. Till dess Produkterna är fullt och slutligt betalda (vid köp), eller så länge Kunden har Produkter eller annan egendom som tillhör annan i sin ägo (utlåning, hyra och liknande) åligger det Kunden att väl vårda, skydda, underhålla, och försäkra Produkter som befinner sig i Kundens besittning. Kunden är ansvarig för alla kostnader, skador på eller förlust av Produkter som beror på Kunden eller tredje man, med undantag för normalt slitage. Till förtydligande anges att Kundens ansvar för Produkterna omfattar skador som till exempel men inte uteslutande kan åsamkas med anledning av fel i annan utrustning, variationer i det elektriska spänningsnätet, brand, åska, vattenflöde, frost, och kemiska reaktioner.

4.4. Det åligger Kunden att vid handhavande och användning av Produkter iaktta Leverantörens/tillverkarens/systemets föreskrifter och anvisningar. Ingrepp i Produkter, oaktat omfattningen därav, får inte företas av annan än Leverantörens tekniker.

4.5. Leverans av Produkter sker fritt Leverantörens lager. Leverantören ombesörjer för Kundens räkning transport och väljer lämpligaste transportsätt. Kostnader för frakt, porto etc. tillkommer och betalas av Kunden

 

5. ANSVAR, GARANTI MM

5.1. Kunden ansvarar för dess tredje parter, innefattande exempelvis teleoperatörer och internetleverantörer m.fl. och att lämnar den medverkan som krävs för att Leverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden. Eventuella kostnader som uppstår från tredje part bekostas av Kunden. Om kostnaderna fakturerats Leverantören äger denne rätt att fakturera Kund med 15% påslag.

5.2. Leverantörens åtaganden förutsätter att Kunden har nödvändig utrustning och kompatibel datamiljö i annat fall ska denna bytas ut med Leverantören.

5.3. Leverantören är en tredjepartsleverantör. Leverantören tillverkar inte några av de Produkter som överlåts eller hyrs ut till Kunden. Leverantören frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuella fel och funktionsbrister av vad slag de må vara, inkluderat följdverkningar därav, avseende Produkterna. Om Produkterna överlåts (och inte hyrs) överlåts de i befintligt skick och omfattas inte av någon funktionsgaranti eller funktionsansvar av vad slag det må vara.

5.4. Produkter som överlåts omfattas i förekommande fall av en garanti lämnad av tillverkaren och/eller mjukvaruleverantören. Garantitiden varierar mellan olika tillverkare/mjukvaruleverantörer. Kunden uppmärksammas på att Kunden, för att utnyttja sådan garanti, måste kunna påvisa att felet/bristen förelegat vid leverans för att garantin ska kunna utnyttjas. Vid mjukvarugarantier eller programvarufel ska en reklamation godkännas av både Leverantören och mjukvaruleverantören för att en eventuell garanti ska gälla. Av ovanstående anledningar rekommenderas att Kunden undersöker Produkter omgående efter leverans och påtalar eventuella fel utan dröjsmål såväl till leverantören/tillverkaren som till Leverantören.

5.5. Eventuella arbeten som utförs av Leverantören med anledning av fel/brist, oavsett om felet/bristen omfattas och täcks av gällande garanti, ingår inte i priset. Leverantörens arbete eller andra kostnader som till exempel men inte begränsat till arbetstid, restid, direkta kostnader för avhjälpande och/eller garantiarbete samt transportkostnader ingår inte heller i priset. I eventuella garantier ingår inte låneutrustning.

 

6. FÖRTIDSLÖSEN, INBYTESPRODUKTER

6.1. För det fall Kunden tecknar nytt avtal avseende hyra/köp av Produkter med Leverantören eller annan, påverkar det inte giltigheten av redan gällande Avtal och tillhörande Serviceavtal. Leverantören har således rätt till full ersättning enligt sådana avtal. I förekommande fall kan Leverantören åta sig att låta hos Kunden befintliga produkter/system övergå till Leverantören i samband med Kundens köp av nya produkter/system av Leverantören. Eventuellt värde av sådana inbytta produkter/system ersätts endast om detta uttryckligen framgår av Avtalet. Leverantören ansvarar inte för skador som kan uppstå vid demontering av Kundens redan befintliga produkter/system.

6.2. Kunden svarar för att, vid inbyte av befintliga produkter/system, dessa inte i någon omfattning omfattas av något gällande avtal avseende avbetalning, leasing eller liknande och Kunden garanterar att sådana inbytesprodukter/system är fullt och slutligt betalda och tillhör Kunden med full ägande- och dispositionsrätt.

6.3. Vid eventuell förtidslösen av Avtalet äger Leverantören rätt att förutom ersättning för resterande avtalstid debitera Kunden samtliga kostnader, avgifter mm. som hör därtill, till exempel men inte uteslutande, servicekostnader, samtalstrafik, försäkringspremier, avinstallationskostnader mm

 

7. MJUKVARA OCH LICENSER

7.1. Kunden ska på egen bekostnad införskaffa samtliga licenser och andra tillstånd som behövs för nyttjande av programvara som ingår i Produkten eller som annars behövs för Produktens/Tjänstens användande, i de fall sådana licenser inte följer med Avtalet. Om licenser för användande ingår anges det uttryckligen i Avtalet. Önskar Kunden utöka antalet licenser ska meddelande härom skickas till Leverantören. Leverantören avgör efter eget gottfinnande om en utökning av antalet licenser är möjlig. Leverantören äger rätt till ersättning för ökning av antalet licenser i enlighet med Leverantörens vid tidpunkten gällande prislista.

7.2. Om licenser ingår upplåter Leverantören en rätt för Kunden att nyttja de i Avtalet specificerade Tjänsterna/Produkterna och däri ingående programvara på de villkor som anges i Avtalet. Oavsett om licenser ingår eller om Kunden införskaffar sådana själv, åligger det Kunden att iaktta eventuella tredje parters särskilda bestämmelser för vissa Tjänster/Produkter och däri ingående programvara, inkluderat men inte uteslutande bestämmelser kring användning av och förfogande över mjukvara. Kundens nyttjanderätt enligt ovan är, om annat inte överenskommits, begränsad till avtalstiden. Kunden får inte kopiera Produkter, mjukvara eller annan programdokumentation utanför den avtalade användningen och då endast i enlighet med vad som anges i Avtalet och i tredje parters särskilda bestämmelser om användning mm.

7.3. Kunden ska hålla Leverantören skadelös för varje krav som framställs mot Leverantören med anledning av Kundens brott mot eller avsaknad av erforderliga licenser, tillstånd, och/eller handhavande i strid mot tredje parters särskilda bestämmelser mm.

 

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER MM.

8.1. Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Leverantören, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som ingår i eller hör till Produkten/Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. För programvara som ingår i Produkten/Tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla, vilka Kunden åtar sig att följa.

8.2. Leverantören äger alltid rätt att i marknadsföringsmaterial, artiklar, pressmeddelanden, eller på annat sätt, oavsett media, använda Kundens firma (i full eller förkortad form), Kundens logotype eller annat kännetecken.

8.3. Kunden åtar sig följa den etik som gäller på Internet, t.ex. men inte uteslutande avseende trakasseri av personer eller företag och spridning eller medverkan till spridning av information som kan anses vara rasistisk, oetisk, olaglig, pornografisk, eller på annat sätt kränkande.). Kunden äger således inte heller på servrar tillhörande Accesit (inkluderat eventuella underleverantörer) överföra eller lagra sådant material, och inte heller massutskicka e-post till mottagare som ej godkänt eller begärt aktuell information (spamming) mm.

 

9. FÖRSÄKRING

9.1. Kunden förbinder sig att teckna och under avtalstiden vidmakthålla sedvanlig försäkring som ska omfatta Kundens lokaler och inventarier mm som finns i Kundens besittning. Leverantören äger även rätt att för Kundens räkning försäkra egendomen. 

 

10. PRIS, BETALNING MM

10.1. Priset för Produkterna/Tjänsterna samt vad som ingår däri framgår av Avtalet. Om inget annat anges i Avtalet sker fakturering vid köp normalt med 30 procent av orderbeloppet vid Avtalets tecknande, och resterande 70 procent vid leverans. Om Produkterna/Tjänsterna hyrs, sker fakturering i enlighet med villkoren i hyresavtalet, och i avsaknad därav, kvartalsvis i förskott. Om hyresavtal tecknas med Finansieringsföretag och sådant avtal inte träder i kraft av anledning som är hänförlig till Kunden, kvarstår Kundens skyldigheter gentemot Leverantören.

10.2. Eventuella tilläggstjänster och ersättning för frakt, driftsättning och installation, faktureras löpande efter utförande, enligt Leverantörens vid tidpunkten gällande prislista och i enlighet med allmänna villkor för installation. Ersättning för service framgår av Serviceavtalet och allmänna villkor för service.

10.3. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med tillägg om två (2) procent månatligen.

10.4. Erläggs inte betalning i tid äger Leverantören utan ersättningsskyldighet omedelbart avbryta Tjänsten och/eller återta Produkterna, och även häva Avtalet såväl som tillhörande serviceavtal.

 

SÄRSKILT OM INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

 

11. DATAMILJÖ MM

11.1. Leverantören tillhandahåller i förekommande fall Tjänsten och utför service via en anslutning till det kommunikationsnät som Kunden disponerar. Det åligger Kunden att tillse att sådant kommunikationsnät fungerar, vilket är en förutsättning för att Leverantören ska kunna leverera Tjänsten. Kunden står för alla kostnader förknippade med sådan förbindelse mellan Kunden och Leverantören.

11.2. Det åligger Kunden att ha nödvändig utrustning och med Produkten/Tjänsten kompatibel datamiljö innefattande mjukvara. Kunden är medveten om att vissa portar i brandväggar, switchar, routrar eller liknande måste vara öppna för kommunikation mellan Kunden och Leverantören, och Kunden ansvarar för att sådan kommunikation kan ske. Vid SIP-telefoni åligger det Kunden att ha fasta publika IP-adresser och nödvändig bandbredd för relevant antal samtidiga samtal. Vid förändringar i Kundens datamiljö, inbegripet servrar, switchar, routrar, brandväggar mm. samt lokaliseringen därav, åligger det Kunden att i förväg kontakta Leverantören. Leverantören svarar inte för att Tjänsten kan levereras om inte datamiljön är fullt kompatibel och funktionell. Medför förändringar kostnader för Leverantören äger Leverantören rätt att debitera Kunden enligt Leverantörens vid tidpunkten gällande prislista.

11.3. Leverantören äger rätt att utföra arbete samt fjärrprogrammera mjukvara som omfattas av eller annars är kopplad till Tjänsten. Således kan det i Tjänsten användas mjukvara som kommunicerar med, och översänder information till, Leverantören. Kunden medger att Leverantören inhämtar och bearbetar sådan information

 

12. TILLGÅNG OCH KUNDENS MEDVERKAN

12.1. Kunden ska utan kostnad ge Leverantören tillgång till lokaler och utrustning i den utsträckning som är nödvändig för Leverantörens utförande av Tjänsten. Kunden ska vidare tillse att lokalerna uppfyller tillämpliga lagar och myndigheters föreskrifter.

12.2. Det åligger Kunden att ha en kontaktperson vilken ska stå till Leverantörens förfogande vid Tjänstens utförande. Kundens kontaktperson ska ha nödvändiga nätverkskunskaper och full behörighet att öppna eventuella portar i brandväggar, switch, router eller liknande. I det fall Kunden anlitar extern leverantör av Kundens nät/IT-drift åligger det Kunden att tillse att sådan tredje part medverkar i nödvändig omfattning.

12.3. Det åligger Kunden att utan oskäligt dröjsmål medverka till att skapa kunddata samt annan typ av programmeringsunderlag. Kunddata, programmeringsunderlag och annan typ av uppgifter är nödvändiga för att Leverantören ska kunna installera, driftsätta och leverera Tjänsten. Vid installationer som av Leverantören bedöms som avancerade ska Kunden på Leverantörens begäran utse en projektgrupp med en projektansvarig. Minst en representant från projektgruppen ska vara närvarande vid Tjänstens utförande.

12.4. Om ändringar, justeringar eller liknande av redan fastställda kunddata och/eller övrigt programmeringsunderlag krävs, eller efterfrågas, äger Leverantören rätt till ersättning för sådant arbete, i enlighet med Leverantörens vid var tid gällande prislista.

12.5. Kunden ska utföra erforderlig löpande tillsyn och skötsel av utrustning och Produkter som är placerade hos Kunden enligt anvisningar och/eller eventuell instruktionsbok. För det fall Leverantören behöver utföra sådant underhåll som åvilar Kunden utgår ersättning enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista

 

13. DRIFTSÄTTNING OCH INSTALLATION

13.1. All form av installations-, och konfigurationsarbete utförs under Leverantörens ordinarie arbetstid helgfria vardagar 08.00–17.00 (lunch 12.00 – 13.00). Önskas arbete utanför dessa tider kan detta utföras i förekommande fall mot justerad ersättning efter Leverantörens godkännande.

13.2. Leverantören äger rätt att innan tjänstens/produktens utförande/driftsättning, besiktiga Kundens lokaler, datasystem etc. Om priset för driftsättning och installation ingår i Avtalet, och Leverantören upptäcker omständigheter vilka ej är medräknade i sådant Avtal äger Leverantören rätt till ersättning för de merkostnader som drabbar Leverantören med anledning härav. Leverantören får installera och bibehålla utrustning som är nödvändig för Tjänstens tillhandahållande inom utrymme som Kunden disponerar

13.3. Ska mjuk- och/eller hårdvara installeras i redan befintligt datasystem, datanät eller telenät ska fullständig dokumentation om dessa lämnas till Leverantören i god tid före utförandet, även utan Leverantörens föregående uppmaning härom. Vid brister i Kundens datasystem/datanät/telenät eller brister i dokumentationen äger Leverantören rätt att om möjligt åtgärda dessa fel. Leverantören äger rätt till ersättning för sådant arbete enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista.

13.4. Om Kunden önskar förändringar i systemet, dess programmering, eller i något annat avseende ska Kunden skriftligen meddela Leverantören härom. Leverantören avgör om förändringarna är möjliga och inom vilken tidsrymd de kan genomföras. Eventuella förändringar debiteras enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista.

13.5. Kunden ansvarar för tredje parter exempelvis teleoperatörer och internetleverantörer, underleverantörer m.fl., kostnader förknippade med detta, och att dessa lämnar den medverkan som krävs för att Leverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden.

13.6. Planerad tid för slutförande är i förekommande fall angiven i Kundens Avtal med Leverantören. Vid försening av hela eller delar av installationen/driftsättningen, oaktat anledningen därtill, är Leverantören berättigad till skälig förlängning av tidsrymden för genomförande. Kunden har inte rätt till någon ersättning för skada, av vad slag det må vara, med anledning av försening. Är installation/driftsättning försenad mer än tre (3) veckor och detta enbart beror på förhållande för vilket Leverantören svarar, äger Kunden som enda sanktion anlita annan leverantör på egen bekostnad, för Tjänstens utförande. Om annan än Leverantören använts för Tjänstens utförande svarar inte Leverantören för sådan tjänsts utförande, kvalitet eller annat i någon omfattning

 

14. LEVERANSGODKÄNNANDE

14.1. Vid leverans av Tjänsten ska Kunden lämna leveransgodkännande. Sådant leveransgodkännande ska inte innehållas utan synnerligen skälig anledning.

14.2. Vid Kundens underlåtenhet att lämna nödvändig medverkan, som till exempel, men inte uteslutande, att lämna tillgång till lokaler, tekniker, information rörande kunddata samt annan typ av programmeringsunderlag, äger Leverantören rätt att anse Tjänsten som levererad, oavsett om produkten/systemet är installerat, driftsatt, eller på annat sätt levererat eller inte. Motsvarande gäller om det brister i någon förutsättning för Tjänsten som Kunden svarar för, som till exempel men inte uteslutande, krav på Kundens datamiljö, teleoperatörer och internetleverantörer. Om Kunden tar hela eller delar av Tjänsten i bruk innebär även det att Kunden anses ha lämnat leveransgodkännande. Vid bristande medverkan äger dessutom Leverantören rätt att häva avtalet avseende köp/hyra av produkterna/systemet som Tjänsten avser.

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

15. PERSONUPPGIFTER

15.1. Vardera parten ansvarar för att dennes behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören åtar sig att endast behandla personuppgifter som utgör Kundens data i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, såsom exempelvis dataskyddsförordningen (2016:679) (hädanefter GDPR) och Kundens instruktioner och kommunicerade ändamål. Leverantören ska omedelbart informera Kunden om en instruktion strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

15.2. Vid behandling av personuppgifter under Avtalet som utgör Kundens data är Kunden att betrakta som personuppgiftsansvarig och Leverantören respektive underleverantör som personuppgiftsbiträde. Det innebär att Kunden alltid har instruktionsrätt avseende personuppgifter. En sådan rätt innebär bland annat en rätt att ange hur personuppgifterna ska behandlas. Kundens instruktioner avseende behandling av personuppgifter ska ges skriftligen till Leverantören. Innehållet i sådana instruktioner och Avtalet utgör tillsammans personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30 § personuppgiftslagen och artikel 28.3 GDPR. Även om inga särskilda instruktioner upprättas, ska Avtalet likväl anses vara personuppgiftsbiträdesavtal och i denna del ingånget direkt mellan Kunden å ena sidan och Leverantören respektive underleverantör å den andra sidan.

15.3. Leverantören ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda de personuppgifter som behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Särskild hänsyn ska tas till de risker som behandlingen medför.

15.4. Leverantören får vid utförandet av sina uppgifter enligt detta Avtal anlita annat bolag som underbiträde, under förutsättning att Leverantören ingår avtal om personuppgiftsbehandling med sådan underleverantör, på villkor motsvarandes denna punkt 12. Leverantören ska föra en korrekt och uppdaterad lista över anlitade underbiträden och dess kontaktuppgifter som kan lämnas ut till Kunden vid önskemål.

15.5. Leverantören får inte utan (i) Kundens skriftliga samtycke i förväg, och (ii) att säkerställa att överföring sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, överföra personuppgifter till land utanför EES-området.

15.6. För de fall Leverantören upptäcker några säkerhetsproblem ska Leverantören (i) omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att läka incidenten och (ii) så snart som möjligt tillhandahålla Kunden en beskrivning av incidenten, samt (iii) vara Kunden behjälplig i rapporteringen till relevant tillsynsmyndighet.

15.7. Leverantören ska vara Kunden behjälplig när Kunden fullgör sin skyldighet som personuppgiftsansvarig enligt GDPR gentemot de registrerade. För det fall tredje man begär information från Kunden eller Leverantören som innefattar hur personuppgifter behandlas inom detta Avtal, ska Kunden och Leverantören samverka och utbyta information i nödvändig utsträckning. Ingen part får lämna ut information om behandling av personuppgifter utan skriftligt medgivande från den andra parten, såvida inte föreläggande från relevant tillsynsmyndighet eller tvingande lagstiftning finns. I sådant fall ska den andra parten informeras om detta snarast.

15.8. Kunden svarar för att den behandling av personuppgifter som utförs av Leverantören under Avtalet inte står i strid med GDPR eller annan gällande dataskyddslagstiftning. Kunden ska hålla Leverantören skadelös för varje skada med anledning av den behandling av Kundens data som utförs av Leverantören under Avtalet. Då Kunden ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, ansvarar Leverantören ej för skada som uppkommer på grund av att dessa bestämmelser ej efterlevs.

 

16. SEKRETESS

16.1. Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga medgivande till tredje man utlämna information om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

 

17. REKLAMATION

17.1. Åberopande av fel, invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas skriftligen senast en (1) vecka efter det att felet, förseningen eller skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

 

18. TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR

18.1. Tilläggsbeställningar (utöver vad som är reglerat i detta Avtal) görs till Leverantörens kundansvarige. Kunden kan utpeka personer inom sin organisation vilka ska anses ha rätt att göra tilläggsbeställningar och översända sådan lista till Leverantören. I avsaknad av lista enligt det föregående är Parterna överens om att samtliga personer anställda eller verksamma hos Kunden ska anses behöriga att göra tilläggsbeställningar.

18.2. För tilläggsbeställningar gäller – om inte annat skriftligen överenskommits – Leverantörens vid var tid gällande prislista. Regleringen av tilläggsbeställningar i övrigt följer av dessa allmänna villkor som äger tillämpning även på tilläggsbeställningar.

18.3. Beställning av tilläggstjänster som faktureras genom hyres, leasing-, eller funktionshyresavtal kan komma att erfordra ett avtalsgodkännande som Kunden efter beställning ska godkänna snarast.

 

19. ANSVARSBEGRÄNSNING

19.1. Leverantörens ansvar omfattar endast vad som uttryckligen anges i Avtalet mellan Kunden och Leverantören och tillämpliga villkor. Leverantörens ansvarar således inte för t.ex. tredje part, tredjepartslösningar, tjänster och/eller utrustning inköpt från annan än Leverantören.

19.2. Vid skada har Kunden endast rätt till ersättning för direkt skada som Leverantören, eller någon för vilken Leverantören svarar, förorsakat genom vårdslöshet eller uppsåt. Kunden har således inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller andra följdskador som uppstår hos Kunden eller tredje part.

19.3. Till förtydligande anges att Leverantören inte ansvarar för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Produkten/Tjänsten eller för fel hänförligt till den mjukvara som används, för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, försenad leverans, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

19.4. Leverantörens ansvar är begränsat till det belopp som är lägst av 200 000 kr respektive vad Leverantören debiterat Kunden vid tidpunkten för skadans inträffande. Leverantörens ansvar är vidare begränsat till ett belopp om 50 000 kr per skadetillfälle.

 

20. FORCE MAJEURE

20.1. Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse som till exempel men inte uteslutande, myndighetsåtgärd, lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, sabotage, extrema väderförhållanden, eller olyckshändelse. Part som påkallar befrielse enligt denna punkt ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom. Befrielsegrund anses föreligga så länge befriande omständighet utgör hinder för fullgörande.

 

21. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

21.1. Kunden har inte rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet eller annat avtal med Leverantören. Leverantören har rätt att överlåta Avtalet och andra avtal mellan Leverantören och Kunden till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man.

 

22. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR MM

22.1. Leverantören har rätt att ändra eller göra tillägg till allmänna villkor som tillämpas av Leverantören, inkluderat dessa allmänna villkor för koncernen. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter att Leverantören avsänt meddelande till Kunden härom eller annars gjort de uppdaterade villkoren tillgängliga, exempelvis genom publicering på Leverantörens webbplats.

22.2. Vid förändring av Leverantörens kostnader för utrustning, licenser och andra liknande kostnader, kursändringar, personal och förmåner enligt lag eller kollektivavtal eller i övrigt, allmänna försäkringar, statliga eller kommunala avgifter och skatter, äger Leverantören ensidigt justera priset för Tjänsten i motsvarande mån med den procentsats varmed Leverantörens kostnader för Tjänsten ökat. Prisjusteringar får verkan en (1) månad efter att Leverantören avsänt meddelande till Kunden härom.

 

23. UPPSÄGNING MM.

23.1. Part har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om den andra parten begår väsentligt avtalsbrott, om den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller annars måste anses ha kommit på obestånd. Leverantören äger vidare rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot Leverantören.

23.2. Dröjsmål med betalning överstigande fjorton (14) dagar efter förfallodag, och/eller om Kunden vid mer än två (2) tillfällen under de senaste sex (6) månaderna varit försenad med betalning, oavsett dröjsmålens längd, ska alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott. Som väsentligt avtalsbrott anses vidare alltid att Kunden inte lämnar nödvändig medverkan enligt Avtalet och tillämpliga allmänna villkor, eftersätter aktsamhetskrav, eller bryter mot exklusivitetsförbindelser. Det föregående utesluter inte att även andra omständigheter kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott.

23.3. Vid Leverantörens hävning av Avtalet på grund av Kundens väsentliga avtalsbrott är Kunden skyldig att som normerat vite erlägga betalning med avtalad ersättning för resterande avtalstid som Avtalet (och Serviceavtalet om även detta hävts, jfr punkt 10.4) skulle ha gällt. Utgivande av vite utesluter inte andra påföljder med anledning av avtalsbrottet, varvid dock avräkning från eventuellt skadestånd ska ske med ett belopp som motsvarar utgivet vite.

23.4. Om Tjänsten av tekniska skäl inte kan utföras äger Leverantören rätt att, utan ersättningsskyldighet, frånsäga sig åtagandet att utföra Tjänsten med omedelbar verkan.

23.5. Om Tjänsten inte kan utföras eller slutföras, och detta beror på förhållande för vilket Kunden svarar äger Leverantören avbryta sitt arbete med Tjänsten och frånsäga sig åtagandet att utföra Tjänsten. Under sådana förhållanden äger Leverantören rätt till ersättning för utfört arbete och den skada som Leverantören lider med anledning därav. Det föregående utesluter inte att även andra omständigheter kan berättiga Leverantören att frånsäga sig åtagandet och kräva ersättning av Kunden.

23.6. När ett avtal avslutas, oaktat om det avslutet är påkallat av Kunden eller Leverantören samt oaktat om återstående avtalstid finns, äger Leverantören rätt att debitera kostnader kopplade till avtalsavslutet. Sådana kostnader kan vara, men är inte på något sätt begränsat till exempel, transportkostnad av utrustning tillbaka till Leverantören, arbetstid från Leverantören eller från dennes UE, restid, bilkostnad, rekonditioneringskostnader etc.

 

24. HELA AVTALET

24.1. Avtalet med bilagor inklusive tillämpliga villkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet med bilagor.

24.2. Tjänsten regleras i sin helhet av Avtalet och Kunden inte kan göra gällande något ansvar eller någon påföljd enligt köplagen (1990:931) eller någon annan lag eller någon rättslig princip.

24.3. Ifall Avtalet upphör att gälla mellan parterna ska part ändå fortsätta att vara bunden av bestämmelser i Avtalet (inkluderat dessa allmänna villkor) som till sin natur även ska gälla efter Avtalets upphörande till dess de blir irrelevanta, som t.ex. med inte uteslutande bestämmelserna om sekretess, ersättning, immateriella rättigheter, ansvarsbegränsningar och lagval och tvist.

 

25. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

25.1. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet (inkluderat dessa allmänna villkor) ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och dessa villkor utan hänsyn till dess lagvalsregler. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

25.2. Oaktat det ovanstående äger Leverantören alltid rätt att vidta rättsliga åtgärder vid allmän domstol avseende utgivande av vite och/eller exekutiva åtgärder avseende klar och förfallen skuld eller avseende återtagande av Produkter

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Accesit Norden AB, orgnr. 556414-3914 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata